Posts Categorized: Mo Chlòlan Dubh

Mo Chlòlan Dubh

Here, PhD student Maureen Hammond of UHI and High Life Highland will be highlighting items from the collection at Am Fasgadh.  With a particular focus on Badenoch, this page will give glimpses of life  in the long eighteenth century, through interpretation of Gaelic, textiles and material culture – ‘Mo Chlòlan Dubh’.

Fàilte gu duilleag ‘Mo Chlòlan Dubh’. Gach seachdain, bidh Maureen Hammond, oileanach PhD aig UHI agus Highlife na Gàidhealtachd, a’ taisbeanadh pàirt dhen chruinneachadh aig Am Fasgadh. Le aire shònraichte air sgìre Bhàideanach, gheibh sibh sealladh air beatha san ochdamh linn deug, tro Ghàidhlig, clò agus cultar dùthchasach.

Oops, Post Not Found!

Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.

This is the error message in the archive.php template.