Home » News » Latest News » Caistean Inbhir Nis a’ fastadh Chomhairlichean Cultar Gàidhlig

Caistean Inbhir Nis a’ fastadh Chomhairlichean Cultar Gàidhlig

Inverness Castle engages Gaelic Cultural Advisors

Às leth Chomhairle na Gàidhealtachd, tha High Life na Gàidhealtachd an t-seachdain seo air dearbhadh gun d’ fhuaireadh duais £5,000 bho Bhòrd na Gàidhlig airson taic a chur ri Comhairlichean Cultar Gàidhlig airson pròiseact Caisteal Inbhir Nis – Spiorad na Gàidhealtachd.

Fhad ’s a thèid Caisteal Inbhir Nis atharrachadh gu bhith na ghoireas ùr luchd-tadhail agus na shlighe a-steach airson turasachd na Gàidhealtachd, bidh na Comhairlichean Cultar Gàidhlig a’ toirt seachad comhairle mu bhith a’ fighe cànan is cultar na Gàidhlig a-steach dhan dealbhadh, a rèir Plana Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd.

Thuirt Brian Ó hEadhra, Manaidsear nan Com-pàirteachasan is Maoineachaidh aig Bòrd na Gàidhlig:
“Tha sinn a’ moladh High Life na Gàidhealtachd air an cuid obrach gus cànan is cultar na Gàidhlig a thoirt an lùib an leasachaidh chudromaich seo. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faicinn na Gàidhlig ann an suidheachadh follaiseach tron phròiseact agus ri obair High Life na Gàidhealtachd a chuireas ri amas Plana Cànain Nàiseanta na Gàidhlig gum bithear a’ cleachdadh na Gàidhlig nas trice, le barrachd dhaoine, agus ann an raon shuidheachaidhean nas fharsainge.”

Thuirt Fearghas MacEòghainn BPA, co-chathraiche Buidheann Lìbhrigidh Caisteal Inbhir Nis – Spiorad na Gàidhealtachd:

“Tha mi fìor thoilichte failte a chur air an taic seo bho Bhòrd na Gàidhlig às leth Buidheann Lìbhrigidh pròiseact Caisteal Inbhir Nis – Spiorad na Gàidhealtachd. Tron tabhartas seo, bidh sinn ann an deagh shuidheachadh airson sealltainn cho cudromach ’s a tha cànan is cultar na Gàidhlig ann a bhith a’ cumadh spiorad na Gàidhealtachd san àm a dh’fhalbh, san àm a th’ ann, agus san àm ri teachd”.

Thuirt Eilidh NicIlleMhìcheil, Probhaist Inbhir Nis agus a Sgìre, agus co-chathraiche Buidheann Lìbhrigidh Caisteal Inbhir Nis – Spiorad na Gàidhealtachd:

“Tha mi toilichte gun dèan tabhartas Bhòrd na Gàidhlig cinnteach gum bi pròiseact Caisteal Inbhir Nis – Spiorad na Gàidhealtachd a’ cur ri fòcas Chomhairle na Gàidhealtachd air a bhith a’ brosnachadh na Gàidhlig san sgìre againn. Mar phrìomh phròiseact a chruthaicheas slighe turasachd dhan Ghàidhealtachd, agus mar aon de phròiseactan Baile-Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd, tha sinn ag amas air ìomhaigh na Gàidhlig a thogail airson iomadh bliadhna air thoiseach.”

Tha cruth-atharrachadh Caisteal Inbhir Nis a’ faighinn taic le tasgadh £15 millean bho Riaghaltas na h-Alba agus £3 millean bho Riaghaltas na RA tro Chùmhnant Baile-Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd. Cruthaichidh e slighe a-steach airson turasachd na Gàidhealtachd, a’ brosnachadh turasachd thar na sgìre agus a’ toirt tasgadh air a bheil cruaidh fheum dhan ghnìomhachas airson cuideachadh gus faighinn seachad air buaidh Covid-19. Bheir am pròiseact taic do dh’fhàs eaconamach air feadh sgìre na Gàidhealtachd, a’ cruthachadh sàr ghoireas luchd-tadhail a bhios seasmhach is ion-obrachail agus a chomharraicheas spiorad na Gàidhealtachd.

’S e co-iomairt a th’ ann an cùmhnant Baile-Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd, le taic bho thasgadh suas ri £315m bho riaghaltasan na RA agus na h-Alba, Comhairle na Gàidhealtachd, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, le amas fàs eaconamach seasmhach a bhrosnachadh thar na roinne.

 

On behalf of The Highland Council, High Life Highland this week confirmed an award of £5,000 has been made by Bòrd na Gàidhlig to support the appointment of Gaelic Cultural Advisors to the Inverness Castle – Spirit of the Highlands project.

As Inverness Castle is transformed into a new visitor attraction to create a gateway for Highland tourism, the Gaelic Cultural Advisors will provide advice on integrating Gaelic language and culture into the design of the visitor experience, in line with The Highland Council’s Gaelic Language Plan.

Brian Ó hEadhra, Partnerships and Funding Manager at Bòrd na Gàidhlig said:
“We commend High Life Highland on their work to embed Gaelic language and culture in this important development.  We look forward to Gaelic having a prominent position throughout the project and High Life Highland’s work towards the National Gaelic Language Plan aim that Gaelic is used more often, by more people in a wider range of situations.”

Fergus Ewing MSP, co-chair of the Inverness Castle – Spirit of the Highlands Delivery Group said:

“I’m delighted to welcome this support from Bòrd na Gàidhlig on behalf of the Inverness Castle – Spirit of the Highlands project Delivery Group. Through this grant we will be well-placed to showcase how Gaelic language and culture plays an important and key role in shaping the spirit of the Highlands, past, present and future”.

Helen Carmichael, Provost of Inverness and Area, and co-chair of the Inverness Castle – Spirit of the Highlands Delivery Group said:

“I’m pleased that Bòrd na Gàidhlig’s contribution will ensure the Inverness Castle – Spirit of the Highlands project helps to contribute to the Highland Council’s focus on promoting Gaelic in our area. As a key project that will create a tourism gateway for the Highlands, and one of the Inverness and Highland City Region Deal projects, we aim to enhance the profile of Gaelic for many years to come.”

The transformation of Inverness Castle is supported by £15 million Scottish Government and £3 million UK Government investment through the Inverness and Highland City Region Deal. It will create a gateway for Highland tourism, contributing to reinvigoration of tourism across the area and providing much needed investment for the industry to aid the recovery from the effects of the Covid-19 pandemic. The project will support economic growth throughout the Highland area, creating a sustainable, viable and “must-see” attraction that will celebrate the spirit of the Highlands.

The Inverness and Highland City Region deal is a joint initiative supported by up to £315m investment from the UK and Scottish governments, The Highland Council, Highlands and Islands Enterprise and University of the Highlands and Islands, aimed at stimulating sustainable regional economic growth.