Home » Featured Post » First World War Centenary Study Day

First World War Centenary Study Day

Researching the Impact of the First World War on the Highlands and Islands

A Free and Open Event

Friday 10th March 2017, 10:30am – 4:30pm

Highland Archive Centre, Inverness, IV3 5SS

FWW Centenary Study Day Multiple Logos j

High Life Highland and the University of the Highlands and Islands are co-hosting this open and free study day with the First World War Centenary Partnership, led by Imperial War Museums, and Gateways to the First World War. The aim of this event is to bring community and academic audiences together to learn more about current research on the impact of the First World War on the Highland and Islands, the archival and digital resources available to those planning to conduct their own research and centenary funding opportunities for community projects. It will also provide an opportunity for organisations to reflect on centenary activity so far in order to shape and inform future work, and will provide opportunities for discussion about best practice, planning for forthcoming anniversaries and networking.

Booking for this event is essential. To secure a place book here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/researching-the-impact-of-the-first-world-war-on-the-highlands-and-islands-tickets-30953169764

Programme:

 • 10:30 Registration and refreshments
 • 10:45 Welcome and Introduction to the day from FWWCP/IWM
 • 11:00 Iain Robertson. Land Legacies: the enduring impact of the First World War on Highland land issues.
 • 11:30 Tom Greenshields. The Highland Soldier in the First World War.
 • 12:00 Maureen Kenyon. Did the Highland Suffrage Campaign prepare and encourage local women to play an active role in the First World War?
 • 12:30 Q and A panel.
 • 12:45 Short break
 • 12:55 Alison Mason from Highland Archive Centre Inverness regarding available resources
 • 13:15 Gill Bird from The Highlanders Museum, Fort George regarding available resources
 • 13:35 Lunch, networking and First World War Exhibition.
 • 14:35 Charlotte Czyzyk, Lives of the First World War
 • 14:55 Film screening from HLF regarding funding opportunities.
 • 15:00 Break out into round table sessions organised by FWWCP and  project development meetings with Gateways and Living Legacies
 • 16:15 Back to room and closing remarks
 • 16:30 End

Links


Rannsachadh air a’ Bhuaidh a Thug a’ Chiad Chogadh Mòr air a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan

Tachartas Fosgailte gun Phàigheadh, 10mh Màrt 2017. 10:30m gus 4:30f, Tasglann na Gàidhealtachd, Inbhir Nis, IV3 5SS

Tha High Life na Gàidhealtachd agus Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ cumail an latha ionnsachaidh seo, a tha fosgailte is gun phàigheadh, còmhla ri Com-pàirteachas Cheud Bliadhna a’ Chiad Chogaidh Mhòir, fo stiùireadh Thaighean-tasgaidh Chogaidhean na h-Impireachd, agus Slighean a-Steach don Chiad Chogadh Mhòr. Is e a thathar a’ feuchainn leis an latha seo a bhith a’ toirt còmhla daoine às a’ choimhearsnachd agus sgoilearan gus an ionnsaichear barrachd mun rannsachadh a tha a’ dol air a’ bhuaidh a thug a’ Chiad Chogadh Mòr air a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, na goireasan tasglannach is digideach a th’ ann dhaibhsan a tha am beachd an rannsachadh fhèin a dhèanamh agus cothroman maoineachaidh a th’ ann le comharrachadh nan ceud bliadhna do phròiseactan coimhearsnachd. Bheir e cothrom cuideachd do bhuidhnean a bhith a’ cnuasachadh na bha a’ dol gu ruige seo a thaobh comharrachadh nan ceud bliadhna mar stiùir do dh’obair a bhios ann fhathast, is bidh cothroman ann a bhith a’ beachdachadh air a’ chleachdadh as fheàrr, planadh airson cinn-bhliadhna ri tighinn agus lìonrachadh.

Tha e do-sheachanta àite a ghleidheil ro làimh airson an latha seo. Gleidhibh àite an seo:

https://www.eventbrite.co.uk/e/researching-the-impact-of-the-first-world-war-on-the-highlands-and-islands-tickets-30953169764

Prògram:

 • 10:30 Clàradh is strùpag
 • 10:45 Fàilte is facal-toisich le FWWCP/IWM
 • 11:00 Iain Robertson. Mar a Dh’fhàgadh Cùisean Tìre: an làrach bhuan a dh’fhàg a’ Chiad Chogadh Mòr air cùisean tìre sa Ghàidhealtachd.
 • 11:30 Tom Greenshields. An Saighdear Gaidhealach sa Chiad Chogadh Mhòr.
 • 12:00 Maureen Kenyon Luchd-coiteachaidh airson Guth-taghaidh do Bhoireannaich agus ceanglaichean Ospadal Bhoireannach na h-Alba ris a’ Ghàidhealtachd feadh a’ chiad Chogaidh Mhòir
 • 12:30 Pannal feòraich is freagairt.
 • 12:45 Cead beag
 • 12:55 Alison Mason o Thasglann na Gàidhealtachd ann an Inbhir Nis a’ bruidhinn air na goireasan a tha ri am faotainn
 • 13:15 Riochdaire o Thaigh-tasgaidh na Highlanders ann an Dùn Deòrsa a’ bruidhinn air na goireasan a tha ri am faotainn
 • 13:35 Dinnear agus Taisbeanadh air a’ Chiad Chogadh Mhòr.
 • 14:35 Charlotte Czyzyk, Beatha Dhaoine sa Chiad Chogadh Mhòr
 • 14:55 Taisbeanadh film le HLF mu chothroman maoineachaidh.
 • 15:00 Briseadh a-mach sirson seiseanan bùird chruinn air an cur air dòigh le Com-pàirteachas Cheud Bliadhna a’ Chiad Chogaidh Mhòir agus coinneamhan dealbhadh phròiseactan le Slighean a-Steach agus Dìleab Bheò
 • 16:15 Air ais don t-seòmar agus beachdan deireannach
 • 16:30 Crìoch

Ceangail: